Actualització i innovació

Formació i desenvolupament per Assistents Clínics

9a edició

Assistents Clínics

Descripció

En tots els àmbits d’atenció del sistema sanitari català hi ha un gran nombre d’auxiliars i professionals no sanitaris que exerceixen un rol molt útil i destacat en l’atenció a les persones. Aquest rol, que s’han guanyat per mèrit propi, els ha portat a assumir moltes funcions que anys enrere duien a terme metges o infermeres.

En un entorn de manca de professionals mèdics i d’infermeria, en el que s’estan implantant nous models d’atenció i es van incorporant noves professions, resulta evident la necessitat d’oferir una formació transversal i específica per aquest conjunt de professionals, tots ells amb titulacions diverses.

Amb aquesta voluntat, us oferim aquest programa formatiu, que pretén afavorir que els professionals esdevinguin “assistents clínics” i puguin iniciar una trajectòria professional que els ajudi a adquirir noves habilitats i coneixements, a assumir tasques més complexes i a generar noves oportunitats de desenvolupament professional.

Creiem que aquest col·lectiu té un gran potencial per aportar millores significatives a les seves organitzacions i al propi sistema sanitari.

METODOLOGIA

Curs semipresencial de 110 hores: 

 • 90 hores de formació durant 18 setmanes. Amb una dedicació pel participant estimada en 5h/setmana.
 • 20 hores de pràctiques presencials externes i tutoritzades.

El curs combina:

 • Material auformatiu online, per tal que l’alumne, per mitjà d’una sèrie de continguts multimèdia i activitats d’autoavaluació, pugui avançar en la formació al seu propi ritme.
 • Docència directa telepresencial (formació síncrona docent-alumnes), indicada per a què l’alumne pugui resoldre dubtes amb l’expert, treballar casos pràctics o participar de dinàmiques de treball grupal.
 • Formació pràctica en aules de simulació, especialment indicada per a la pràctica de la tècnica i les habilitats comunicatives.
 • Pràctiques externes, individuals i tutoritzades. 

FULLETÓ DEL PROGRAMA

(fes clic a la imatge per descargar el PDF)

PAGAMENT

Aquest curs permet formalitzar la matrícula en dos pagaments. En cas de voler fer un pagament fraccionat (50%), pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic ifmil@comb.cat o al telèfon 93 567 88 88.

 

Entitats col·laboradores:

col·laboradors

 

Acreditació:

Dirigit a

El perfil de professionals i/o titulacions a qui s'adreça aquest curs són els següents: 

 • Titulació de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria.
 • Gestió administrativa (o similar FPI).
 • Cicle Formatiu de Grau Superior en Documentació i Administració sanitàries (o similar FPII).
 • Formació de grau / diplomatura / llicenciatura
 • Experiència demostrable com a administratiu/va en centres sanitaris (>4 anys).

Objectius

 • Conèixer el sistema de salut i l’organització sanitària i com s’articula l’experiència pacient als centres assistencials.
 • Donar les eines necessàries per poder gestionar correctament els processos d’ atenció i gestió de pacients i donar suport administratiu.
 • Facilitar els coneixements clínics i assistencials que han d’ajudar a entendre els procés de la malaltia i conèixer eines de diagnòstic com les proves complementàries.
 • Afavorir el correcte maneig de la documentació clínic-assistencial i l’acompliment dels seus protocols (tractament documental, indicadors, explotació de dades...)
 • Adquirir les competències digitals necessàries per fer ús de les eines i aplicacions TIC del sistema.
 • Conèixer el marc normatiu i les consideracions ètiques derivades de la pràctica assistencial.
 • Desenvolupar les habilitats necessàries per a realitzar una comunicació efectiva tant amb els altres professionals de l’organització com amb els pacients i les seves famílies.
 • Fomentar el desenvolupament d’habilitats clau per al treball en equip, la regulació emocional o l’organització i planificació personal.

Programa

M1. Gestió de pacients

El sistema de salut, l’organització sanitària (atenció primària, especialitzada, serveis socials...), l’àrea de gestió de pacients als centres assistencials, suport administratiu als principals processos assistencials (gestió d’agendes, recursos, cites i llits hospitalaris...), ciutadania i experiència pacient (reclamacions, suggeriments, segones opinions, metodologies participatives...)

18 hores. Online i telepresencial.

M2. Competències clíniques, digitals i tractament de dades

Coneixements clínics i assistencials: terminologia mèdica I sanitària, revisió dels trastorns mèdics i exploracions complementàries assistencials més freqüents, procediments en la documentació assistencial, taller presencial de tècniques de cures bàsiques...

Tractament documental i explotació de dades: necessitats d’informació dels centres sanitaris, extracció de dades clíniques, maneig dels diferents sistemes de classificacions de malalties, bases de dades hospitalàries, procés d´explotació i validació de les dades, comissions clíniques en centres sanitaris, acreditacions catalanes, estatals i europees....

Eines digitals: eines i aplicacions per optimitzar la gestió dels fluxos assistencials i la presa de decisions, quadres de comandament i indicadors, eines de reporting, d’anàlisi multidimensional i de visualització, la HCCC, la recepta electrònica, La Meva Salut...

40 hores. Online i telepresencial.

M3. Comunicació amb professionals, pacients i famílies

Treball sobre els estils relacionals i de comunicació en un entorn de simulació seguint el model teòric de BRIDGE: conèixer l’estil comunicatiu propi i adaptar la comunicació a l’estil relacional de l’interlocutor.

17 hores. Presencial, en un entorn de simulació. 

M4. Tallers d’habilitats clau

Treball en equip i visió global (actituds personals i professionals que conviuen amb el treball en equip), habilitats emocionals i personals (resiliència, gestió de l’estrès, tolerància a la frustració, recursos emocionals...) i autogestió personal i de l’entorn (gestió del temps, organització i planificació personal, priorització i gestió de les demandes...)

8 hores. Telepresencial

M5. Marc legal i ètic

Coneixement del marc normatiu de l’organització sanitària pública i privada, de les professions sanitàries i de la cartera de prestacions del SNS, drets i deures de les persones ateses, normativa de protecció de dades personals i confidencialitat, principis generals en l’atenció sanitària (autonomia, no maleficència, beneficència i justícia) i marc de presa de decisions ètiques...

7 hores. Online

Docents

Esther Álvarez

Cap d'admissions i adjunta a la direcció mèdica a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Albert Ledesma

Metge especialista en MFiC. EAP Vic. Comissionat de la Junta del CoMB per l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL)

Josep Ma. Bosch Fontcuberta

Doctor en Medicina i Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Membre del Grup Comunicacio i Salut de la semFYC.

Ricard Casadevall

Cap de Control de Gestió Assistencial a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Anna Ceballos

Treballadora social amb experiènica com a administrativa de gestió de Pacients i Atenció al Ciutadà del CST

Maria Clarambo

Directora de Clients de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers.

Montserrat Esquerda Aresté

Doctora en Medicina i pediatra a Sant Joan de Déu Lleida. Directora de l'Institut Borja de Bioètica i presidenta de la Comissió de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Concepció Ferriz

Infermera i metgessa especialista en anàlisis clínics. Coordinadora i docent del Campus Docent de Sant Joan de Déu.

Anna Franquesa

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària, EAP Vic.

Gemma Gelabert

Cap del servei de Documentació Clínica i Arxiu de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Albert Gibert

Assessor i consultor en desenvolupament i transformació organitzativa. Formador en lideratge i habilitats de comunicació i facilitador d'aprenentatge i innovació a The Fita Institute.

Bàrbara Giménez

Coordinadora de l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania de la Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent. Institut Català de la Salut.

Albert Ledesma

Metge especialista en MFiC. EAP Vic. Comissionat de la Junta del CoMB per l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL)

Miguel Ángel Manzano

Cap de la Secció de Gestió de Recursos Tècnics al territori de la Diputació de Barcelona

Mercedes Martínez

Advocada de l'Assessoria Jurídica del CoMB i membre de la Comissió Tècnica en matèria de Documentació Clínica del Departament de Salut.

Lydia Orselli

Cap d’Atenció a l’Usuari de l’EAP Sardenya.

Núria Pagès

Directora de Gestió de Pacients i Atenció al Ciutadà del Consorci Sanitari de Terrassa (CST)

Daniel Pérez

Director d'infermeria a l'Hospital Comarcal d'Amposta i Profesor de TIC a la Universitat Rovira i Virgili.

Ignasi Pidevall

Director Jurídic del Col·legi de metges de Barcelona (CoMB)

Cristina Redondo

Advocada especialista en Protecció de dades del CoMB.

Ester Ventura Mallofré

Psiquiatra. Hospital Sant Joan de Déu. Professora del Màster de neuropsiquiatria i psicologia clínica de la UAB i professora del postgrau ”Autisme, diagnòstic i intervenció” de la UB.

Miquel Vilardell

Cap del Servei de Prevenció i Medi Ambient al Consorci Hospitalari de Vic.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te